RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że firma: F.H.U. PAPER TRADE SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Wesołej 24, 21-040 Świdnik przetwarza informacje

– pozyskane w drodze indywidualnych działań oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę https://www.papertrade.pl/sklep/ (zakładka REJESTRACJA) prowadzonych od kilkunastu lat, tworząc bazę danych podmiotów gospodarczych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: F.H.U. PAPER TRADE SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Wesołej 24, 21-040 Świdniku.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Sobianowice 37A 20-258 Lublin lub email: biuro@papertrade.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  2. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania sprzedaży  swoich produktów  i nie udostępnia ich innym osobom trzecim.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.
  4. Państwa dane osobowe będą przez firmę F.H.U. PAPER TRADE SP. Z O.O.przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 3 powyżej.
  5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@papertrade.pl
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Sobianowice 37A 20-258 Lublin

  1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane w drodze indywidualnych działań oraz rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez stronę papertrade.pl (zakładka REJESTRACJA) prowadzonych od kilkunastu lat, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.
  2. F.H.U. PAPER TRADE SP.Z O.O. może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  3. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.