Papier Lublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie Papier Lublin Spółka z o.o.” nr RPLU.03.07.00-06-0030/19 w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚC PRZEDSIĘBIORSTW, działanie 3.7 , umowa nr RPLU.03.07.00-06-0030/19-00  z dnia 29.08.2019 r. o dofinansowanie projektu.

 

Głównym celem projektu jest Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Paper Trade Lublin Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym, podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa dzięki wprowadzeniu nowych produktów.

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Paper Trade Lublin Sp. z o.o. nastąpi dzięki wprowadzeniu innowacyjnego rozwiązania produkcji kopert bąbelkowych, a tym samym wprowadzeniu do oferty nowego produktu, w postaci kopert foliowych z zabezpieczeniem powietrznym “BLUEAIR”  W ramach projektu wnioskodawca zakupi nową maszynę do produkcji kopert, która umożliwi mu osiągnięcie celów projektu.

 

Efekty projektu:

Liczba wdrożonych wyników prac B+R – szt. 1

Liczba wprowadzonych innowacji procesowych –  szt. 1

Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach –  2 etat

Przychód z wdrożonych wyników prac B+R – 652 660,00 zł

Przychód ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 652 660,00 zł

 

Wartość projektu: 1 599 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 910 000,00 PLN